Can do all
Tel : 0-2159-9339
    089-483-5757
Can Do All Co.,Ltd.
Company Profile

บริษัท แคน ดู ออล จำกัด

          บจก. แคน ดู ออล ให้บริการวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริการสื่อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจร (One stop Service) โดยให้บริการตั้งแต่การออกแบบและติดตั้ง การรับเหมาวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งบริษัทมีทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ที่ทันสมัยและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า รวมถึงให้บริการระบบโทรศัพท์ราคาประหยัดที่จะช่วยให้องค์กรของท่านสามารถติดต่อกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และที่สำคัญยังสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารลงได้อย่างมาก บริการของเราเหมาะกับทุกรูปแบบธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น Outbound Call Center ที่ต้องใช้โทรศัพท์เป็นจำนวนมากในแต่ละวัน ธุรกิจเร่งรัดหนี้สิน และธุรกิจขายประกันประเภทต่างๆ ฯลฯ ในราคาที่ทุกองค์กรสามารถจับต้องได้

          นอกจากนั้น แคน ดู ออล ยังมุ่งเน้นคุณภาพของการให้บริการหลังการขาย เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจของลูกค้าระหว่างการใช้บริการ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม

 

 วิสัยทัศน์ (VISION)

- มุ่งสู่การเป็นผู้นำในการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างครบวงจร

 พันธกิจ (MISSION)

- คัดสรรผลิตภัณฑ์ และบริการต่าง ๆ ที่ตอบสนองและตรงต่อความต้องการของลูกค้า
- มุ่งเน้นการให้บริการหลังการขายที่เป็นเลิศ

 ค่านิยม (VALUES)

- มองสู่เป้าหมายเดียวกัน

- พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

- มุ่งมั่นในการให้บริการที่เป็นเลิศ